آزمون مقایسه میانگین‌ها

آزمون میانگین یک جامعه

در این آزمون فرضیه مطح شده در مورد مانگین یک جامعه در سطح خطای α مورد بررسی قرار می گیرد. این آزمون برای متغیرهای کمی به کار می رود و در مواردی برای تشخیص تاثیر یا عدم تاثیر متغیر(ها) در وضعیت مورد بررسی استفاده می شود. اگر میانگین هر متغیر از حد معینی بیشتر بود، آن متغیر در پدیده مورد نظر موثر تلقی می شود.

آزمون مقایسه میانگین دو جامعه

اگر فرضیه مطرح شده به مقایسه میانگین دو جامعه (گروه) بپردازد برای بررسی درستی یا نادرستی آن باید از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه استفاده کرد. برای آزمون مقایسه میانگین دو جامعه، لازم است ابتدا بررسی شود آیا واریانس دو جامعه برابرند یا خیر. به عبارت دیگر آزمون تساوی واریانس ها مقدم بر آزمون تساوی میانگین ها است.

آزمون مقایسه زوجی

از این آزمون معمولا برای تحقیقات تجربی و نشان دادن تاثیر یک نوع مداخله (Intervention) استفاده می شود. برای مثال اگر محقق بخواهد اثر بخشی یک دوره آموزشی را بررسی کند می بایست داده های قبل و بعد از دوره را گرداوری کرده و سپس با استفاده از این آزمون به بررسی تاثیر دوره آموزشی بپردازد.