استقرار سیستم مدیریت کیفیت در ۴ واحد خوشه سبزه و کشمش بناب، مراغه و ملکان

vineyards-header (1)

Scan1