تست : دوره ۶ روزه

IMG_5045

این یک صفحه تست برای ثبت نام در دروه های آموزشی شرکت تسکو است
قیمت این دوره : ۱۰۰۰ریال
جلسات این دوره : ۶ جلسه در محل همایش های شرکت