کارگاه آموزشی مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی

کارگاه آموزشی مکاتبات بازرگانی

تاریخ برگزاری: 27 و 28 شهریور‌ماه سال 93

زمان برگزاری: 16 الی 20

مبلغ سرمایه‌گذاری: 1200000 ریال

مخاطبان:مدیران و مسئولین خرید و فروش شرکت‌ها تولیدی و بازرگانی، بازاریاب‌ها، دانشجویان مدیریت بازرگانی و زبان انگلیسی

1

2