داده پردازی و تحلیل آماری

منابع-و-لینک‌های-مفید

داده-پردازی

آموزش-تضمینی

داده پردازی

آموزشی-خصوصی-داده-پردازی

آمار، به عنوان دانشی پیشرفته و تاثیرگذار در روند توسعه علمی جهان شناخته می شود. استفاده از توانایی های گسترده این علم، نیازمند مطالعات و دانش تخصصی وسیعی است که پژوهشگران و محققین شرکت تسکو، افتخار داشتن بهره ای هر چند ناچیز از این دریای بی کران را دارند.

گروه پژوهشی شرکت تسکو با هدف ارائه خدمات آموزشی، و تحلیلی در زمینه آمار، و به صورت کاملا تخصصی و حرفه ای و با بهره گیری از توانایی های وسیع نرم افزارهای داده پردازی ایجاد شده است. امید است خدمات ارائه شده این گروه در شمال غرب کشور، راهگشای جامعه علمی و پژوهشی این منطقه از کشور باشد.

 ارائه خدمات و تحلیل های سریع، دقیق و کامل، شناخته شده با هزینه مناسب به صورت حضوری یا غیر حضوری در زمینه‌های زیر، خدمتی متمایز از گروه پژوهشی تسکو می‌باشد.

دانلود-نمونه-تحلیل-آماری

تحلیل آماری- آزمون‌های من ویتنی، کروسکال والیس، اسپیرمن

تحلیل سلسله مراتبی با نرم افزار expert choice

تحلیل آماری پرسشنام آزمون تی تک نمونه ای

تحلیل آماری ضریب پیرسون ، اسپرمن، فریدمن و تی یک طرفه

خدمات-آماری

 • طراحی و گزینش روش‌های پژوهشی
 • تعیین اندازه (حجم) نمونه
 • تحلیل آماری با SPSS
 • تحلیل آماری با Minitab
 • مدل سازی حداقل مربعات جزئی با Smart-PLS
 • تجزیه و تحلیل آماری پرسشنامه‌ها و محاسبه پایایی و قابلیت اعتماد آنها به کمک آلفای کرونباخ
 • تنظیم گزارش کامل آماری همراه با رسم جداول و نمودار های مورد نیاز
 • تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه‌ها، طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌ها
 •  مشاوره آماری و راهنمایی محققان و پژوهشگران با ابزار و امکانات علم آمار به جهت ارتقاء سطح طرح‌های تحقیقاتی ، پروژه‌ها و پایان نامه‌ها
 • تحلیل همبستگی (ضریب همبستگی اسپیرمن- ضریب همبستگی پیرسون)
 • تحلیل رگرسیون (ساده – چندگانه – لوجستیک
 • تحلیل عاملی  داده‌ها  و پرسشنامه‌ها جهت دسته بندی و کاهش متغیرها بر اساس عامل‌های شناسایی شده
 • تحلیل عاملی پرسشنامه‌ها جهت تعیین روایی عاملی پرسشنامه
 • تحلیل مسیر به کمک نرم افزار های Lisrel  و Amos
 • آزمون‌های فرض مقایسه میانگین‌ها (یک جامعه ، دو جامعه ، مقایسه زوجی
 • آزمون نرمال بودن داده ها(کولموگروف-اسمیرنوف) به همراه رسم نمودار توزیع
 • تعیین و برازش توزیع داده ها به کمک آزمون های آماری
 • آزمون استقلال  و همگونی متغیرها
 • آزمون های ناپارامتریک(آزمون علامت، ویلکاکسون، کروسکال والیس، فریدمن، یومن ویتنی،کای دو)
 • آزمون های تعقیبی شفه و LSD
 • تحلیل توصیفی داده‌ها و رسم انواع نمودارها (محاسبه میانگین، واریانس، چولگی، کشیدگی، میانه، مد، چندک‌ها
 • تحلیل واریانس (مقایسه میانگین‌های چند جامعه
 • تحلیل خوشه‌ای cluster Analysis)
 • تقسیم بندی بازار
 • تعیین توزیع آماری داده ها
 • ارائه و پیشنهاد مؤثرترین روش‌های آماری جهت جمع آوری و طبقه بندی داده‌ها
 • ارائه خدمات به پژوهشگران،  اساتید و دانشجویان غیر آماری در جهت کاهش استرس و سردرگمی‌های ناشی از ناآشنایی با  روش‌های آماری و صرفه جویی در زمان به جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و کسب نتایج در کمترین زمان
 • طراحی و تحلیل آماری طرح‌ها و پژوهش‌های تحقیقاتی و دانشجویی در رشته های مختلف از جمله مدیریت، آمار ، پزشکی ، علوم مهندسی ، علوم مدیریت ، روانشناسی ، جامعه شناسی ، حسابداری و …

مدل-سازی-و-رسم-انواع-نمودار-در-اکسل

 • مدل سازی داده‌ها در اکسل جهت تسریع در محاسبات پیشرفته (مدیریت – حسابداری- مالی- مهندسی)

پیش-بینی

 •  پیش بینی به کمک رگرسیون
 • پیش بینی به کمک شبکه های عصبی
 • پیش بینی به روش‌های (میانگین وزنی- میانگین وزنی متحرک- نمو هموار سازی ساده- نمو هموار سازی دوبل –هلت وینترز

تصمیم‌گیری-چند-معیاره

 • رتبه بندی و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با  نرم افزار  Expert Choice
 • رتبه بندی به کمک تصمیم گیری چند شاخصه (AHP  فازی، تاپسیس، تاپسیس فازی، تاپسیس سلسله مراتبی فازی)

ارزیابی-عملکرد

 • ارزیابی عملکرد  واحد‌ها به کمک تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)

شبیه-سازی

 • انجام پروژه های شبیه سازی به روش مونت کارلو (Mont Carlo)

بهینه-سازی،-تحلیل-ریسک-و-تحلیل-سناریو

 • بهینه سازی به روش‌های خطی، غیر خطی توسط الگوریتم‌های ابتکاری و فراابتکاری
 • تحلیل ریسک مدل‌های مالی، حسابداری و تصمیم گیری در اکسل
 • تحلیل حساسیت و شناسایی مهم‌ترین عوامل تاثیر گذار در مدل‌های همبستگی و علی
 • تحلیل سناریوهای مختلف در شرایط عدم اطمینان
 • تحلیل تصمیم گیری در شرایط اطمینان و عدم اطمینان

داده‌کاوی-و-فرآیند-کاوی

 • طبقه بندی
 • خوشه‌بندی
 • پیش‌بینی

دانلود-کاتولوگ-تسکو

جهت انجام هر چه بهتر پروژه‌های مطالعاتی یا پایان‌نامه خود با ما تماس بگیرید.

همراه: ۰۹۱۴۷۶۴۳۳۰۴ (مهندس سعید رضایی)

تلفن: ۳۵۵۳۲۹۱۶-۰۴۱ (شرکت تسکو)

ایمیل جهت ارسال فایل‌: info@tassco.org