مهندسی کیفیت و پایایی

مشاوره

مهندسی-کیفیت

پیشرفت سریع در تکنولوژی، رقابت جهانی و افزایش انتظارات مشتری جهت برخورداری از محصولی ایمن، قابل اطمینان و با کیفیت بالا باعث شده است تا سازمان ها و شرکت ها توجه خاصی به سمت بهبود کیفیت، بهره وری و پایایی محصولات تولید شده خود داشته باشند. بسیاری از شرکت ها جهت رفع این مسئله، نیازمند افراد متخصص و یا آموزش مهندسین خود در حوزه مهندسی کیفیت و پایایی می باشند.

کیفیت

همیشه باید یک نکته اصلی را در مورد یک محصول در نظر داشت و آن این است که محصول باید خواسته های افراد استفاده کننده را برآورده نماید. با توجه به این نکته می توان کیفیت را شایستگی جهت استفاده تعریف کرد. از طرف دیگر برای اغلب سازمان ها، این یک امر مشکل و پر هزینه است که بتوانند محصولاتی به مشخصه های کیفی عاری از عیب تولید نمایند. دلیل اصلی این مشکل وجود تغییرپذیری در این گونه مشخصه ها است. بنابراین می توان بهبود کیفیت را کاهش در تغییرپذیری فرایند و محصول تعریف نمود.

حوزه‌های تحقیقاتی کیفیت

حوزه های تحقیقاتی گروه کیفیت را می توان در حالت عمومی به صورت زیر خلاصه نمود:

 • نمودارهای کنترل تک متغیره کلاسیک و با حافظه طراحی نمودار­های کنترل در فاز ۱ و ۲
 • اثر خود همبستگی  (Autocorrelation) و اشتباه در اندازه گیری  (Measurement error)در تخمین پارامترها و تعیین اثر آن روی عملکرد نمودار­های کنترل
 • نمودارهای کنترل چند متفیره (Multivariate control charts) برای مشخصه های کیفی وصفی و متغیر
 • پایش پروفایل­ها (Profile monitoring)
 • پروفایل خطی ساده، خطی چندگانه، لجستیک، غیر خطی و …. در فاز ۱ و ۲
 • فرآیند های چند مرحله ای  (Multistage processes)
 • تعیین نقطه تغییر (Change point)
 • روش های مختلف تخمین نقطه تغییر مثل روش حداکثر درستنمایی، خوشه بندی و …
 • نمودارهای کنترل تطبیقی  (Adaptive control charts)
 • کنترل کیفیت در بخش خدمات
 • کنترل کیفیت در حوزه سلامت (Healthcare)
 • فرآیند­های با کیفیت بالا  (High quality processes)
 • شاخصهای توانایی فرآیند  (Process capability ratio)
 • طراحی و تحلیل آزمایش­ها   (Design and analysis of experiments)
 • طرح­های عاملی، آزمایش­های غربالی، طرح­های تاگوچی و …
 • کاربرد طراحی آزمایش­ها در صنایع مختلف و …
 • کیفیت کاوی (Quality mining)
 • تخمین استوار نسبت به داده های پرت (Robust estimation)
 • مدیریت کیفیت (Quality management)
 • تولید ناب  (Lean manufacturing)
 • ۶ سیگما

پایایی

پایایی یکی از مهمترین مشخصه های کیفی قطعات، محصولات و سیستم های بزرگ وپیچیده است. همچنین یکی از خصوصیات کیفی که مشتریان از تولید کنندگان محصولات انتظار دارند، پایایی می باشد. تعاریف متفاوتی برای کیفیت وجود دارد، اما توافق کلی وجود دارد که محصول نا مطمئن، محصولی با کیفیت بالا محسوب نمی شود. به طور کلی با اینکه کیفیت و پایایی شدیدا به هم مرتبط هستند ولی به هیچ وجه یکسان نیستند. زیرا کیفیت تطابق با مشخصات است ولی پایایی تطابق با مشخصات در طول زمان می باشد. به عبارت دیگر پایایی، کیفیت در طول زمان است. از نظر فنی، پایایی یعنی ” احتمال اینکه سیستم ها، وسایل نقلیه، ماشین ها، قطعات و غیره، عملکرد مورد نظر را تحت شرایط عملیاتی تعریف شده و برای یک دوره زمانی خاص با موفقیت اجرا نمایند “.

حوزه‌های تحقیقاتی پایایی

حوزه های تحقیقاتی گروه پایایی را می توان در حالت عمومی به صورت زیر خلاصه نمود:

 • برنامه های آزمون و مدل های آزمون تسریع شده
 • شناسایی و تشخیص عیب و خطا
 • لجستیک قطعات سرویس
 • ارزیابی داده های وارانتی و پیش بینی تقاضا
 • تحلیل مارکوف
 • مدل سازی پایایی مارکوف
 • ایمنی نرم افزار
 • مدل سازی پایایی انسانی
 • ارزیابی ریسک و پایایی سیستم ها

حوزه های تحقیقاتی گروه پایایی به صورت خاص تر شامل موارد زیر می باشند:

 • بررسی طول عمر(عمر در قفسه) و پایایی محصولات شیمیایی، دارویی و غذایی
 • توسعه روش های جدید برای ارتقای کیفیت محصول از طریق طراحی آزمایش ها و متدولوژی های رویه پاسخ
 • توسعه رویکرد هایی برای تخمین پایایی سیستم های پیچیده
 • روش هایی برای ارزیابی پایایی هر دو مورد سخت افزار و نرم افزار
 • پایایی سیستم های تعمیر پذیر: ابزار های برنامه ریزی و ارزیابی
 • مدل های تست تسریع شده عمومی: روابط آماری-فیزیکی
 • پیش بینی پایایی بر اساس انحطاط با چندین تنش متغیر
 • پیش بینی پایایی از طریق آزمون های پایایی با چندین حالت خرابی
 • بررسی پایایی سیستم های پیچیده با ریسک های رقابتی
 • تخصیص بهینه سطوح تنش و اندازه های نمونه در آزمون عمر تسریع شده
 • تخصیص پایایی به منظور افزایش پایایی سیستم های مختلف
 • بررسی پایایی سیستم های چند-حالته و زوال پذیر
 • پیش بینی عمر باقیمانده تجهیزات
 • طراحی سیستم بر اساس پایایی برای حداقل هزینه دوره عمر

سیر-تکامل-کیفیت

به طور کلی سیر تکامل مدیریت به چهار دوره اصلی زیر تقسیم شده است :

 • بازرسی (INSPECTION)
 • کنترل کیفیت آماری (SQC)
 • تضمین کیفیت (QA)
 • مدیریت کیفیت فراگیر(TQM)

بازرسی (INSPECTION)

در این دوره کیفیت به معنای انطباق خروجی با مشخصات تعریف شده است . این تعریف کیفیت به دلیل وجود بازرهای انحصاری و عدم وجود رقابت می باشد. طبق این تعریف هزینه های دوباره کاری و ضایعات ناشی از بی کیفیتی قطعات زیاد می باشد.

کنترل کیفیت آماری (SQC) :

تعریف کیفیت از دیدگاه کنترل کیفیت آماری = انطباق ورودی ، فرایند و خروجی با مشخصات تعریف شده

از ویژگیهای این روش نسبت به تعریف بازرسی عبارتند از:

 • توسعه دامنه کنترل از خروجی ها به ورودی ها و فرآیندها
 • استفاده از فنون آماری در کنترل کیفیت
 • تمرکز بر اقدام اصلاحی
 • تمرکز بر تولید/ارائه خدمت به عنوان محور فعالیت های مؤثر بر کیفیت
 • اصلاح یعنی برخورد با معلول
 • اقدام اصلاحی یعنی برخورد با علت و ریشه های بروز مشکل

تضمین کیفیت (QA) :

تمامی فعالیت های طرح ریزی شده و سیستماتیک که در چارچوب سیستم کیفیت اجرا گردیده و در صورت لزوم اثبات شده باشد که آن ها برای ایجاد اطمینان کافی از اینکه یک مقوله نیاز مندی های کیفیت را برآورده خواهد کرد لازم هستند.

 •  تعریف کیفیت از دیدگاه تضمین کیفیت “” جلب رضایت مشتری””
 • در این دوره علاوه بر انجام اقدام اصلاحل تمرکز بر اقدام پیش گیرانه نیز مطرح گردید.

مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)

روش مدیریت یک سازمان که اساس آن محور بودن کیفیت و مشارکت همه اعضای سازمان می باشد و هدف آن نیل به موفقیت در درازمدت از طریق جلب رضایت مشتری و تامین منافع همه اعضای سازمان و جامعه است .

ویژگی های این دوره عبارتند از :

 •  کیفیت یعنی جلب رضایت
 • جلب رضایت در این دوره یعنی مشعوف شدن
 • منظور از مشتریان کلیه گروه های ذینفع می باشد . (گروههای ذینفع : مشتری،کارکنان،سهامداران، جامعه و تامین کنندگان می باشند.)

تکنیک-های-مهندسی-کیفیت


طراحی آزمایشات DOE و روش تاگوچی و RSM

Content for item 1

رگرسیون Regression

Content for item 5

خطاناپذیر سازی POKA YOKE

Content for item 5

تحلیل واریانس ANOVA & MANOVA

Content for item 5

قابلیت اطمینان Reliability

Content for item 1


شش سیگما Six Sigma

Content for item 2


ابزارهای کنترل کیفیت آماری SQC

slide_13

 ایشی‌ کاوا در سال ۱۹۱۵ در ژاپن‌ متولد و در سال ۱۹۳۹ از دانشکده‌ مهندسی‌ دانشگاه‌ توکیو فارغ‌ التحصیل‌شد . پروفسور ایشی‌ کاوا طلایه‌ دار نهضت‌ هسته‌ های‌ کنترل‌ کیفیت‌ در ژاپن‌ در اوایل‌ دهه ۵۰ است‌ ، این‌نهضت‌ بعدها به‌ غرب‌ صادر شد . او در سخنرانی‌ خود در هزارمین‌ کنوانسیون‌ هسته‌ های‌ کنترل‌ کیفیت‌ در ژاپن‌(۱۹۸۱) چگونگی‌ قرار گرفتن‌ خود در این‌ مسیر را اینگونه‌ بیان‌ داشت‌ : ابتدا سعی‌ کردم‌ کارگران‌ وجین‌ کن‌ ،کنترل‌ کیفیت‌ را بفهمند و به‌ آن‌ عمل‌ کنند ، اندیشه‌ من‌ این‌ بود که‌ تمام‌ کارکنان‌ کارخانه‌ های‌ سراسر کشور را آموزش‌ بدهم‌ ، البته‌ این‌ موضوع‌ کار زیادی‌ می‌ طلبید در نتیجه‌ ، فکر کردم‌ اول‌ سرپرستان‌ یا آن‌ هایی‌ را که‌مستقیما” با مسئله‌ سرو کار دارند ، آموزش‌ بدهم‌ .

هسته‌ های‌ کنترل‌ کیفیت‌ با اهداف‌ و فعالیتهای‌ ذیل‌ بوجود آمده‌اند :

– مشارکت‌ در ارتقا و توسعه‌
– احترام‌ به‌ روابط‌ انسانی‌ و ایجاد محیط‌ شاداب‌ برای‌ بوجود آوردن‌ رضایت‌ شغلی‌
– استفاده‌ از تمام‌ توانایی‌ها و ظرفیتهای‌ کارکنان‌

ایشی‌ کاوا به‌ عنوان‌ پدر حلقه‌ های‌ کنترل‌ کیفیت‌ و رهبر جنبش‌ کیفیت‌ ژاپن‌ و تدوین‌ کننده‌ استراتژی‌ کیفیت‌ ژاپن‌ شناخته‌ شده‌ است‌. در نظر ایشی‌ کاوا به‌ لحاظ‌ حلقه‌ ای‌ بودن‌ کنترل‌ کیفیت‌ ، مفهوم‌ کیفیت‌ در سازمان‌موضوعی‌ سراسری‌ است‌ که‌ همگان‌ در آن‌ مشارکت‌ دارند.

مفهوم‌ کیفیت‌ سراسری‌ شامل‌ همکاریهای‌ افقی‌ و عمودی‌ است‌. در همکاریهای‌ عمودی‌ موضوع‌ کیفیت‌ به‌روابط‌ درون‌ سازمانی‌ از کارکنان‌ جزء تا مدیران‌ ارشد را شامل‌ می‌ شود. در همکاریهای‌ افقی‌ روابط‌ و مناسبات‌برون‌ سازمانی‌ مورد نظر ایشی‌ کاوا است‌.

بزرگترین‌ نقش‌ ایشی‌کاوا در امر کیفیت‌ ، ساده‌ کردن‌ فنون‌ آماری‌ برای‌ کنترل‌ کیفیت‌ در صنعت‌ است‌. او درساده‌ ترین‌ سطح‌ فنی‌ ، بر گردآوری‌ اطلاعات‌ و عرضه‌ آنها تأکید داشت‌ و کاربرد نمودار پارتو را برای‌ اولویت‌گذاری‌ آنچه‌ باید بهبود یابد و نمودار ایشی‌ کاوا ( علت‌ و معلول‌ ) را برای‌ تشخیص‌ دلایل‌ ممکن‌ تجویز کرد.ایشی‌ کاوا نمودار علت‌ و معلول‌ را مشابه‌ سایر ابزارهای‌ کیفی‌ ، وسیله‌ ای‌ برای‌ کمک‌ به‌ گروهها یا هسته‌ های‌کنترل‌ کیفیت‌ در نهضت‌ کیفیت‌ می‌ داند ، به‌ این‌ ترتیب‌ وی‌ ، ارتباطات‌ باز کاری‌ را برای‌ درست‌ کردن‌ این‌نمودارها امری‌ حیاتی‌ می‌ شمرد . نمودار ایشی‌ کاوا ابزار سیستماتیک‌ مناسبی‌ برای‌ پیداکردن‌ ،دسته‌ بندی‌ و مستند سازی‌ دلایل‌ تغییرات‌ کیفیت‌ در تولید و سازمان‌ دهی‌ روابط‌ بین‌ آنهاست‌ . سایر فنونی‌ که‌ ایشی‌ کاوا برآن‌ تاکید دارد ، هفت‌ ابزار کنترل‌ کیفیت‌ است‌ .

هفت‌ ابزار کنترل‌ کیفیت‌ از نظر ایشی‌ کاوا :

 1. ورقه‌ جمع‌ آوری‌ داده‌ ها
 2. نمودار جریان‌ فرایند
 3. نمودار کنترل‌
 4. نمودار پارتو
 5. نمودار علت‌ و معلول‌
 6. نمودار هیستوگرام‌
 7. نمودار پراکندگی‌

آقای‌ کاآروایشی‌کاوا روشهای‌ دگرگونی‌ در سازمان‌ ها و حرکت‌ به‌ سوی‌ مدیریت‌ جامع‌ کیفیت‌ را در موارد ذیل‌خلاصه‌ می‌ کند .

 1. اول‌ کیفیت‌ ، نه‌ سود کوتاه‌ مدت‌
 2. مشتری‌ مداری‌ و نه‌ تولید مداری‌
 3. صاحبان‌ فرایند بعدی‌ کار ، مشتری‌ شماست‌
 4. استفاده‌ از روشهای‌ آماری‌
 5. احترام‌ به‌ شخصیت‌ انسان‌ به‌ عنوان‌ فلسفه‌ مدیریت‌
 6. تشکیل‌ تیمهای‌ با وظیفه‌ متقابل‌

او اظهار می‌ دارد که‌ مدیریت‌ عمودی‌ تارهایی‌ ایجاد نموده‌ است‌ که‌ به‌ خودی‌ خود جز رشته‌ های‌ نخ‌ نیستند و تنها هنگامی‌ که‌ پودها به‌ آنها اضافه‌ شده‌ و درهم‌ تنیده‌ شوند ، سازمان‌ مستحکم‌ ایجاد میشود . با تشکیل‌ تیم‌های‌ با وظیفه‌ متقابل‌ در میان‌ تارهای‌ عمودی‌ مدیریت‌ ، پودهایی‌ پیدا شده‌ و به‌ تحرک‌ عرضی‌ سازمان‌ کمک‌می‌ کند . آقای‌ ایشی‌ کاوا اظهار می‌ نماید که‌ کنترل‌ کیفیت‌ با آموزش‌ آغاز می‌ شود و با آموزش‌ پایان‌ می‌ پذیرد .در مدیریت‌ جامع‌ کیفیت‌ باید به‌ همه‌ کارکنان‌ از مدیر عامل‌ گرفته‌ تا کارکنان‌ صف‌ آموزش‌ داده‌ شود . باید نحوه‌نگرش‌ همه‌ کارکنان‌ تغییر یابد . برای‌ انجام‌ این‌ کار می‌ بایست‌ آموزش‌ ها تکرار و تکرار شوند .

آقای‌ ایشی‌ کاوا اعتقاد دارد که‌ کار یک‌ مدیر میانی‌ در درون‌ سازمان‌ به‌ یک‌ معنا بسیار شبیه‌ به‌ پلیس‌ راهنمایی‌است‌ . او در نقاطی‌ ایستاده‌ که‌ مسیرهای‌ افقی‌ و عمودی‌ همدیگر را قطع‌ می‌ کنند و باید بعنوان‌ کانال‌ اطلاعاتی‌برای‌ بالایی‌ ها و پایینی‌ ها و نیز کسانی‌ که‌ در دیگر واحدها مشغول‌ به‌ کارند عمل‌ نمایند .

 از نظر ایشی‌ کاوا کنترل‌ کیفیت‌ فراگیر شرکتی‌ به‌ این‌ معنی‌ است‌ که‌ کیفیت‌ فقط‌ به‌ محصول‌ مربوط‌ نمی‌ شود ،بلکه‌ خدمات‌ بعد از فروش‌ ، کیفیت‌ مدیریت‌ ، کیفیت‌ خود شرکت‌ و کیفیت‌ زندگی‌ نیروی‌ انسانی‌ را نیز شامل‌می‌گردد . در نظر ایشی‌ کاوا ارتقای‌ کیفیت‌ به‌ ویژه‌ در مناسبات‌ درون‌ سازمانی‌ بر مشارکت‌ کارکنان‌ در مسئله‌یابی‌ و حل‌ آن‌ تأکید دارد. در این‌ باره‌ وی‌ با استفاده‌ از نمودارهای‌ علت‌ و معلول‌ و به‌ ویژه‌ نمودار استخوان‌ ماهی‌، به‌ دنبال‌ شناسایی‌ عوامل‌ مؤثر بر دگرگونی های‌ کیفیتی‌ است‌.

    وی‌ برای‌ ارتقای‌ کیفیت‌ دو ابزار اساسی‌ معرفی‌ می‌کند .

 •  استاندارد
 • کنترل‌ کیفیت‌

 این‌ دو ابزار محصول‌ اطلاعات‌ علمی‌ و روشهای‌ علمی‌ است‌. وی‌ می‌ گوید ” یک‌ تن‌ علاقه‌ ،بدون‌ نتیجه‌ است‌ مگر با یک‌اونس‌ اطلاعات‌ علمی‌ آمیخته‌ شود ” ، به‌ عبارت‌ دیگر ایشان‌ برای‌ موفقیت‌ واقعی‌ در امر کیفیت‌ ، داشتن‌اطلاعات‌ علمی‌ ، فنی‌ و تخصصی‌ را اجتناب‌ ناپذیر می‌ داند.

    از نظر ایشی‌ کاوا به‌ منظور دستیابی‌ به‌ کیفیت‌ لازم‌ است ۱۰ اصل‌ ذیل‌ را که‌ جنبه‌ ها و روشهای‌ دستیابی‌ به‌کیفیت‌ را فراهم‌ می‌ کند رعایت‌ نمود.

 1. بررسی‌ بهبود کیفیت‌ قبل‌ از هر چیز دیگر
 2. تدوین‌ سیاستهای‌ ارتقای‌ کیفیت‌
 3. شناسایی‌ اولویت‌ها در ارتقای‌ کیفیت‌
 4. مشخص‌ کردن‌ رهبری‌ فرایند کیفیت‌
 5. دادن‌ آموزش‌
 6. بازنگری‌ فرایند بهبود
 7. مشخص‌ کردن‌ مسئولیت‌ مدیریت‌ ارشد
 8. طراحی‌ سیستم‌ مدیریت‌ چند وظیفه‌ای‌
 9. توجه‌ به‌ این‌ اصل‌ که‌ ستاده‌ سیستم‌ شما، داده‌ مشتری‌ شماست‌.
 10. رهبری‌ کل‌ فرایند.

او همچنین مفاهیم ارائه شده توسط پیشگامان کیفیت را بسط داده است. به عنوان مثال او چرخه چهار مرحله ای دمنیک را به ۶ مرحله گسترش داده است.

 1. تعیین‌ اهداف‌
 2. تعیین‌ راهکارها
 3. درگیر شدن‌ در آموزش‌
 4. برنامه‌ اجرایی‌
 5. ارزیابی‌ اجرا
 6. اقدام‌ مناسب


روش های نمونه گیری و بازرسی Sampelign Method

Content for item 6


توسعه عملکرد کیفیت QFD

Content for item 8


مدیریت هزینه های کیفیت COQ

Content for item 9


تجزیه و تحلیل حالات خرابی بالقوه و اثرات آن FMEA

Content for item 10


تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری MSA

Content for item 11


فرایند تائید قطعه تولیدی PPAP

Content for item 12


کنترل آماری فرآیند SPC

Content for item 13


طرح ریزی پیشاپیش محصول APQP

Content for item 14


جهت مشاوره در حوزه مهندسی کیفیت با ما تماس حاصل فرمایید.

آدرس: تبریز، خیابان شریعتی جنوبی، ابتدای بارون آواک، ساختمان آواک، طبقه ۴

شماره تماس همراه: ۰۹۱۴۷۶۴۳۳۰۴ (مهندس سعید رضایی)

تلفن:   ۳۵۵۳۲۹۱۶-۰۴۱ (شرکت تسکو)

ایمیل جهت ارسال فایل‌: Manager@tassco.org