هیئت مدیره

مهندس ابوالفضل صالحی- تسکوجناب آقای مهندس ابوالفضل صالحی (عضو هیئت مدیره شرکت تسکو)


سرکار خانم دکتر اکرم اکبری (عضو هیئت مدیره شرکت تسکو)


مهندس سعید رضایی - تسکو

جناب آقای مهندس سعید رضایی (مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت تسکو)